EN

Algemene Voorwaarden

Betreffende verkoop, levering en betaling.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst van en met Cotton & Stone, als Cotton & Stone deze voorwaarden daarop van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cotton & Stone, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, waaronder die in door Cotton & Stone uitgegeven catalogi of nieuwsbrieven, zijn vrijblijvend en gelden alleen voor zover de voorraad strekt.

2. Opgaven en specificaties betreffende afmeting, capaciteit, prestaties of resultaten, die voorkomen in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, nieuwsbrieven, websites, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden Cotton & Stone niet.

3. Cotton & Stone kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat een aanbieding danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cotton & Stone niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van Cotton & Stone. Een bestelling is ten deze een vorm van aanvaarding.

2. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod is Cotton & Stone daaraan niet gebonden, ook niet als het een afwijking op ondergeschikte punten betreft. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Cotton & Stone anders aangeeft.

Artikel 4 Levering

Indien Cotton & Stone een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Cotton & Stone schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Garantie

1. Cotton & Stone garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland mits de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Cotton & Stone.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij een langere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.

4. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal Cotton & Stone deze binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, naar keuze van Cotton & Stone vervangen of zorgdragen voor herstel. Bij vervanging verbindt de klant zich reeds nu het (te) vervangen product aan Cotton & Stone te retourneren en de eigendom daarvan aan Cotton & Stone over te dragen.

5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Cotton & Stone, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen aan het product of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd gefabriceerd is de garantie beperkt tot de garantie, die door de fabrikant is verstrekt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Cotton & Stone blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Cotton & Stone te worden gemeld. Het product, dan wel een duidelijke foto van de schade aan het product, dient gelijktijdig te worden geretourneerd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan Cotton & Stone met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Cotton & Stone gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, in rekening te brengen.

4. Een beroep op de garantie ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot afname en betaling van de gekochte producten.

5. Indien een product zonder gebreken toch niet aan de verwachtingen voldoet, is de klant geen betaling verschuldigd, c.q. heeft de klant recht op restitutie van de koopprijs, als de klant het product binnen 14 dagen na de datum waarop het door Cotton & Stone is verzonden in de originele verpakking retourneert en het product bovendien onbeschadigd bij Cotton & Stone aankomt. Dit geldt niet voor producten die door Cotton & Stone uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

Artikel 8 Prijsverhoging en wijziging modellen

1. Cotton & Stone is gerechtigd prijzen en/of modellen in haar aanbiedingen te wijzigen indien kosten, tarieven of andere marktontwikkelingen en/of assortimentswijzigingen daartoe aanleiding geven.

2. Indien een prijsverhoging of modelwijziging plaatsvindt nadat een aanbieding is geaccepteerd is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden binnen 14 dagen nadat de prijsverhoging of modelwijziging bekend gemaakt is. Indien de klant niet van dit recht gebruik maakt wordt hij geacht met de prijsverhoging of modelwijziging in te stemmen.

Artikel 9 Incassokosten

1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De klant is in het geval van een geldvordering tenminste aan incassokosten verschuldigd een bedrag ter grootte van 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 75,- (exclusief BTW).

2. Indien Cotton & Stone aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien door Cotton & Stone geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Cotton & Stone jegens de klant beperkt tot hetgeen in artikel 5 van deze voorwaarden onder “garantie” is bepaald.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van Cotton & Stone beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel teruggave van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Cotton & Stone niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Artikel 11 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cotton & Stone geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cotton & Stone niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tekortkomingen van de toeleveranciers van Cotton & Stone zijn daaronder begrepen.

3. Cotton & Stone heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cotton & Stone haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Cotton & Stone ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cotton & Stone gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Geschillen

Geschillen tussen Cotton & Stone en de klant over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, die behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden beslecht door de kantonrechter die op grond van de wet bevoegd is. Geschillen die behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij Cotton & Stone de voorkeur geeft aan de Arrondissementsrechtbank die op grond van de wet bevoegd is.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Cotton & Stone en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.